Zámek Skalice

Úvodní stránka » Jízdárna » Provozní řád jízdárny

Provozní řád jízdárny

 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POHYBU V PROVOZOVNĚ ,,JÍZDÁRNA ZÁMEK SKALICE"

 

AREÁL

 

 • Areál je přístupný každý den od 9:00 do 18:00 hod. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat do areálu vyjma pracovníků, majitelů koní a ubytovaných hostů. 
 • Do areálu je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, rovněž je zakázáno aklohol nebo tyto látky do areálu donášet. 
 • Po příchodu do areálu Jízdárny je nutno respektovat pokyny odpovědné osoby, ošetřovatelů, lektorů a bez vyjímky dodržovat tento vnitřní řád jízdárny. 
 • Do prostorů výběhů koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení, a nebo v doprovodu pověřené osoby. 
 • Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata. 
 • Zvířata je dovoleno krmit pouze se souhlasem odpovědné osoby. 
 • Je zakázáno ohdazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat okolní prostředí. 
 • V celém areálu i mimo něj jsou rodiče zodpovědní za své děti a vstup do areálu je na vlastní nebezpečí
 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí. 
 • Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech. 
 • Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygyenické, veterinární a jiné všeobecně platné předpisy. 
 • V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinnen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízené, v sedlovně, v klubovně atd. 
 • V celém prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy, pilin a další objekty v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. 
 • Každý je povinnen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře. 
 • Každý přítomný je povinnen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situace vyžadující zásah policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. 
PRÁCE S KOŇMI
 • Ke koním se smí přistupovat jen se souhlasem odpovědné osoby, osoby jím pověřené nebo majitelem koně případně v jejich doprovodu. 
 • Ve stáji a při zacházení s koňmi je každý povinen chovat se klidně (nekřičet, neběhat,...). 
 • Při příchodu ke koni je nutné přistupovat ze strany a koně dostatečně hlasitě oslovit. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni ze zadu a v případěch, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme a dbáme na svou vlastní bezpečnost. 
 • Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat přiměřené vzdálenosti při zacházení s koňmi : buď stojíme těsně u koně nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo být kousnuti. Při pohybu v blízkosti koně neustále sledujeme jeho chování. 
 • Doporučujeme při práci s koněm ve stáji mít koně uvázaného na ohlávce s vodítkem. Pokud jsme s koněm v boxu, necháváme dveře pootevřené. 
 • Koně vodíme na uzdečce nebo ohlávce s vodítkem. Vodítko ani otěže nesmíme mít namotané na ruce, při vedení jdeme po levé straně koně. Při vedení do úzkého prostoru jde vodič před koněm. Koně před začátkem výcviku či při odvádění do výběhu nenecháváme pást.  Jeden člověk vede vždy jen jednoho koně. Do prostoru výběhů vstupujeme se zvýšenou opatrností, doporučujeme vstup ve vhodné obuvi (pevná plná bota). 
 • Při krmení koně rukou stojíme u hlavy po boku koně, prsty ruky, kterou krmíme jsou natažené, při projevech nervozity koně ustoupíme stranou. 
JÍZDA NA KONI
 • Chod areálu řídí provozovatel nebo jím pověřená osoba. Výcvik může být veden instruktorem, cvičitelem nebo trenérem, který je k tomu pověřen provozovatelem areálu. 
 • Zájemce o pravidelné ježdění tímto prohlašuje, že je očkován proti tetanu a má sjednanou úrazovou pojistku.  Začínajícím jezdům doporučujeme sjednat si souhlas ošetřujícího lékaře. 
 • K jízdě na koni u dětí do 18 let musí dát písemný souhlas alespoň jeden z rodičů. 
 • Jezdecký výcvik, vyjížďky do terénu jsou provozovány na vlastní nebezpečí a jízdárna neodpovídá za případné újmy na zdraví či majetku. 
 • Každý jezdec je povinnen používat vhodné jezdecké oblečení : padnoucí jezdeckou přilbu (správně seřízenou), jezdecké boty nebo chapsy doplněné vhodnou kotníčkovou obuví s rovnou a pevnou podrážkou s podpatkem (případné tkaničky krátce uvázané), pohodlné přiléhavé kalhoty (elastické, dlouhé, nevýrazné švyú, tričko nebo svetr s dlouhým rokávem. Na koni nenosíme : řezízky, náramky, prstýnky, dlouhé volné šály apod.. Dětem do 15 let rovněž pro jízdu na koni doporučujeme bezpečnostní vestu či páteřní chránič. 
 • Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu, je účastník povinnen ji ihned nahlásit trenérovi. 
 • Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. 
 • Noví jezdci, kteří mají s jízdou na koni zkušenosti z jiných stájí jsou povinni objektivně informovat cvičitele či pověřenou osobu o svých dosavadních jezdeckých schopnostech. Cvičitel je oprávněn tyto informace ověřit zkušební jízdou. 
 • Při jízdě na koni nesmí být jezdec pod vlivem akloholu, sedativ nebo drog. 
 • Při jízdě na koni nesmí jezdec žvýkat žvýkačku, telefonovat či fotit. 
 • Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému lektorovi. 
 • Během celé doby pobytu na jízdárně, výbězích, během výcviku nebo vyjížďky se návštěvník / jezdec řídí bez výhrad pokyny lektora. 
 • Jízdárna neodpovídá za případnou ztrátu odložech věcí
 • Začátečníci, kteří si ještě neumí koně samostatně vyčistit a připravit přicházejí na lekci o 5-10 minut dříve, ostatní 20-30 minut dříve (dostatečná doba pro přípravu koně i jezdce). Bude-li kůň po příchodu na jízdárnu shledán špinavým, jezdec se vrátí do stáje a znovu jej vyčistí.  
 • Omluva jezdecké lekce co nejdříve telefonicky (zavolat či sms), ihned v momentě, kdy zjistíte, že se na hodinu nemůžete dostavit, nejpozději však 30 minut před začátkem domluvené lekce
OBECNÁ PRAVIDLA
 • Fotografie zákazníků a návštěvníků areálu Jízdárny Zámku Skalice pořízené v průběhu aktivit / služeb pořádaných provozovatelem mohou sloužit k propagaci dalších aktivit organizátora. 
 • Všichni jsou povini dodržovat tento bezpečnostní řád tak, aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjeli v duchu vstřícné, přátelské a ohleduplné spolupráce.